محصولات

محصولات

محصولات سیستمی 
پرنده بدون سرنشین وایوکاتالوگ
سیستم یکپارچه تصویربرداری خودکار از اهداف متحرککاتالوگ

محصولات آزمایشگاهی 
استند آزمایشگاهی کنترل وضعیت سه درجه آزادی چهارپرهکاتالوگ

محصوات نرم افزاری 
نرم‌افزار شبيه‌سازي پرواز زمان‌حقيقي بدنه‌هاي متقارن‌محوري (AXSIM)کاتالوگ
نرم‌افزار شبيه‌سازي پرواز زمان‌حقيقي وسایل پرنده بال ثابت (ASIM)کاتالوگ
نرم‌‌افزار ایستگاه کنترل زمینی پهپادکاتالوگ

ماژول های سخت افزاری 
میکرو کامپیوتر پرواز پهپاد (Micro FMS)کاتالوگ
سوپر کامپیوتر پرواز پهپاد (Super FMS)کاتالوگ
فرستنده/گیرنده رادیویی 1 واتکاتالوگ