ماژول تولید ضرایب آیرودینامیکی در سیمولینک با استفاده از نرم‌افزارهای AVL و Digital Datcom

معرفی محصول
دفتر فناوری هدایت و کنترل دانشگاه صنعتی شریف با همکاری شرکت آرمان سامان سپهر ماژول تولید ضرایب آیرودینامیکی با استفاده از نرم‌افزارهای AVL و Digital Datcom در محیط سیمولینک را توسعه داده‌است. این ماژول توانایی استخراج ضرایب آیرودینامیکی استاتیکی، دینامیکی و کنترلی را با استفاده از نرم‌افزار AVL و Digital Datcom بدون درگیرکردن کاربر با دستورات نرم‌افزارهای مذکور را دارد. همچنین، محاسبه ضرایب نهایی جهت تعیین نیروها و گشتاورهای آیرودینامیکی توسط این ماژول انجام خواهد شد.
Final
ویژگی‌ها
• تولید ضرایب استاتیکی، دینامیکی و کنترلی با استفاده از نرم‌افزارهای AVL و Digital Datcom
• تولید ضرایب آیرودینامیکی برحسب زاویه حمله، ارتفاع و ماخ پروازی در نرم‌افزار Digital Datcom
• امکان تعریف سطوح کنترلی عمودی در Digital Datcom
• امکان تعریف ایرفویل دلخواه در نرم‌افزار Digital Datcom
• در نظرگرفتن اثر زمین روی ضرایب برآ و پسا
• تولید ضرایب آیرودینامیکی بر حسب زاویه حمله و سرعت در نرم‌افزار AVL
• استفاده از رابط گرافیکی برای تعریف هندسه پرنده در AVL
• استفاده از رابط گرافیکی برای نمایش ضرایب آیرودینامیکی